Koperashon

Reino Hulandes ta responsabel pa garantisá derechonan humano, seguridat hurídiko i un gobernashon konfiabel pa tur pais den Reino. P’esei Hulanda ta sostené e poder hudisial den e parti Karibense di Reino, i Hulanda ta kontribuí den konservashon di wardakosta den teritorio di Karibe i di Recherche Samenwerkingsteam (ekipo di koperashon di reshèrshi).